Privacybeleid

Hoe SamenDoorSamen omgaat met persoonlijke gegevens

SamenDoorSamen, gevestigd aan Eendrachtsweg 62, 3012 LG Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.samendoorsamen.nl
Eendrachtsweg 62
3012 LG Rotterdam
010 – 422 25 06

Ken Gould is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Mano waar het project SamenDoorSamen onder valt. Hij is te bereiken via info@stichtingmano.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SamenDoorSamen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van zakelijke relaties, vrijwilligers en medewerkers:

– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– organisatienaam, -adres en telefoonnummer
– foto

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van deelnemers aan onze programma’s:

– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– organisatienaam, -adres en telefoonnummer
– foto
– programma(‘s) waaraan deelgenomen
– data van geboorte, aankomst in NL, verlening van asielstatus
– data van aanmelding, intake, en start deelname
– nationaliteit, geboorteplaats en -land
– burgerlijke stand
– geslacht
– taalniveau en talen gesproken
– beroep
– toeleider
status van praktische voorwaarden, welbevinden, taalvaardigheden, werk, opleiding en sociaal netwerk aan start, midden en einde van deelname
-of gezinshereniging van toepassing is en het aantal kinderen
-inburgeringsplichtig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingmano.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SamenDoorSamen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– SamenDoorSamen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

SamenDoorSamen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SamenDoorSamen) tussen zit. SamenDoorSamen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
– Server
– Mailchimp op externe server
– Filemaker op eigen server

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SamenDoorSamen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Zakelijke relaties van de stichting
. 7 jaar na laatste contact
. Mogelijk herhaling van zaken doen

– Vrijwilligers en medewerkers
. 7 jaar na laatste contact
. Mogelijk herintreding bij functie

– Deelnemers aan programma’s van de stichting
. 7 jaar na beëindiging deelname
. Verplichte bewaring i.v.m. subsidiegevers, waaronder (Europese)
overheidsinstanties

Delen van persoonsgegevens met derden

SamenDoorSamen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SamenDoorSamen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SamenDoorSamen gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Voor zakelijke relaties van de stichting alsook vrijwilligers en medewerkers geldt dat je het recht hebt om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je niet zelf doen maar wel op verzoek aan een medewerker. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Voor deelnemers aan programma’s van de stichting geldt dat je het recht hebt om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren maar niet te (laten) verwijderen. Je hebt niet het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Voor iedereen geldt dat je het recht hebt op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stichtingmano.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. SamenDoorSamen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

SamenDoorSamen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SamenDoorSamen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stichtingmano.nl.